Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.

ul.Szpitalna 2

(95) 768 2343

dokdrawno@o2.pl

Konkurs na KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ -WAWEL...PIKNIK Z JAJEM 2019

   

REGULAMIN

Rodzinnego konkursu plastycznego na ekologiczną kartkę świąteczną związaną z imprezą plenerową: pn.  „Wawel … PIKNIK Z JAJEM”,

zorganizowanego przez Gminę Drawno i Drawieński Ośrodek Kultury w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie pt.: „Ekocuda w Drawnie”.

 1. Konkurs jest otwarty dla rodzin zamieszkałych na terenie gmin: Drawno, Recz, Choszczno, Pełczyce, Krzęcin, Bierzwnik oraz Kalisz Pomorski, Drawsko Pomorskie i Złocieniec, a także dla wszystkich chętnych przebywających na tym obszarze.
 2. Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej. Każda Rodzina może dostarczyć maksymalnie 1 pracę. Minimalna ilość członków zespołu Rodzinnego wynosi 2 osoby.
 3. Format pracy: A5 (złożona z formatu A4); wnętrze złożonej kartki powinno zawierać pustą przestrzeń przeznaczoną na wpisanie/wklejenie życzeń.

Razem z pracą należy dostarczyć kartę zgłoszenia (nie należy jej doklejać na odwrocie pracy) wg zał.1.A. niniejszego regulaminu. 

 1. Technika wykonania pracy jest dowolna, dodatkowo punktowane będą prace wykonane z wykorzystaniem materiałów wtórnych lub naturalnych.
 2. Prace należy dostarczyć osobiście (na adres 5a lub 5b) albo wysłać pocztą na adres w punkcie 5a w takim terminie aby fizycznie dotarły do adresata maksymalnie do wtorku 2 kwietnia 2019r.
  1. Drawieński Ośrodek Kultury, ul. Szpitalna 2, 73-220 Drawno (sala nr 4 w godz. od 8:00 do 16:00),
  2. Centrum Informacji Turystycznej „Spichlerz”, ul. Jeziornej 2, 73-220 Drawno (w godz. od 7:30 do 15:30).
 3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów (min. 8 osób).
 4. Każdy z oceniających będzie przyznawał punkty wybranym pracom w skali od 10/max. do 1/min. Prace które wykonane zostały z wykorzystaniem materiałów wtórnych lub naturalnych otrzymają 8 pkt dodatkowych do punktowanej oceny jurorów (tj. maksymalna ocena od 8 jurorów x 10pkt.= 80pkt + 8pkt dodatkowych = 88pkt.). Decyzje jury są ostateczne.
 5. Autorzy 3 prac, które uzyskają najwięcej punktów, otrzymają nagrody rzeczowe: kosze wiklinowe wypełnione słodyczami o wartości:

I miejsce: 150,00zł, II miejsce: 100,00zł, III miejsce: 75,00zł.

 1. Prace wykorzystane zostaną do wysłania życzeń świątecznych przez organizatorów konkursu 
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
 3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych; www.dokdrawno.pl oraz www.drawno.pl  niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, jednak nie później niż do 4 kwietnia 2019r. do godziny 12.00
 4. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni dnia 5 kwietnia 2019r. w czasie działań związanych z projektem „Wawel… PIKNIK Z JAJEM”. Osoba niepełnoletnia może odebrać nagrodę tylko z pełnoletnim opiekunem.
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, oraz do używania ich w Internecie i w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych/złożonych prac.
 6. Złożenie/Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące lub w przypadku osoby niepełnoletniej-rodzica/ prawnego opiekuna zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i projektu pn.: „Ekocuda w Drawnie” zgodnie z załączoną poniżej INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH oraz OŚWIADCZENIEM.
 9. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać:
  1. w Drawieńskim Ośrodku Kultury, przy ul. Szpitalnej 2, w godz. od 8:00 do 16:00, LUB telefonicznie: 95 768 23 43,
  2. w Centrum Informacji Turystycznej w Spichlerzu w Drawnie, przy ulicy Jeziornej 2, w godz. od 7:30 do 15:30, lub telefonicznie: 95 768 21 99.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

w ramach projektu pn.: „Ekocuda w Drawnie” realizowanego przy Gmina Drawno dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119 poz. 1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

-Urząd Miejski w Drawnie z siedzibą w Drawnie,  ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno,

-Drawieński Ośrodek Kultury z siedzibą w Drawnie, ul. Szpitalna 2, 73-220 Drawno,

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

 

 1. Administrator danych osobowych Urzędu Miejskiego w Drawnie powołał Inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: pjackiewicz@drawno.pl, tel: 664773699.
 2. Administrator danych osobowych Urzędu Miejskiego w Drawnie, reprezentowany przez Burmistrza Drawna, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu pn. „Ekocuda w Drawnie” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie, którego jest Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie dysponenta środków, Operatora lub realizatora projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie dysponenta środków, Operatora lub realizatora projektu kontrole i audyt w celu prawidłowej realizacji zadań, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Drawno, Drawieński Ośrodek Kultury i WFOŚiGW w Szczecinie wizerunku poprzez jego publikację na stronie internetowej, na ich profilach Facebook w celu informowania i promowania działalności w ramach realizowanego projektu.

Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Gminę Drawno, Drawieński Ośrodek Kultury i WFOŚiGW w Szczecinie w postaci zdjęć i materiałów filmowych, zarejestrowanych w ramach zajęć, spotkań, innych wydarzeń, organizowanych przez Gminę Drawno. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej, na ich profilach na portalu Facebook w celu informacyjnym i promowania działalności w ramach projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1.A.

Do Regulaminu rodzinnego konkursu plastycznego na ekologiczną kartkę świąteczną.

 

Data złożenia pracy: ………………………………..…

NUMER   NADANY   PRZEZ   ORGANIZATORÓW: …………………

 

KARTA ZGŁOSZENIA

do Rodzinnego konkursu plastycznego na ekologiczną kartkę świąteczną pt.: „WAWEL … PIKNIK Z JAJEM”, zorganizowanego przez Gminę Drawno i Drawieński Ośrodek Kultury w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie pt.: „Ekocuda w Drawnie”.  

 

Nazwiska i imiona  UCZESTNIKÓW        KONKURSU                       

Adres zamieszkania

(gmina, powiat,województwo)                  

Wiek

(ile lat)                                       

Telefon  kontaktowy

 

 

     

                                                                               

 

     

 

 

     

 

3. Tytuł pracy:……………………………………………………..……………………………………

 

4. Technika pracy……………………………………………….………………………………………...

 

5.Akceptuję postanowienia regulaminu konkursu

 

……………………………………………..

(miejscowość i data)

….………………………….…………………………….

(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/opiekuna grupy)